DIenstenwetgeving

Advocatenkantoor Campo Juris groepeert de volgende advocaten:

Mr. Van Hecke Reinhard, met kantoor te 9040 Gent – Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 283-283A en te 9041 Gent – Oostakker, Hollenaarstraat 60-62, en BV Advocatenkantoor Campo Juris, met maatschappelijke zetel op beide voormelde adressen, gekend onder KBO nr. 0843.544.167

Mr. Platteau Michaëlla, met kantoor te 9040 Gent – Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 283-283A en te 9630 Munkzwalm, Rekegemstraat 16, gekend onder KBO nr. 0812.584.143

Mr. Martens Dirk, met kantoor te 9040 Gent – Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 283-283A, gekend onder KBO nr. 0851.389.289

Advocatenkantoor Campo Juris heeft haar kantoren te 9040 Gent – Sint-Amandsberg, Antwerpsesteenweg 283-283A en is telefonisch bereikbaar op 09/357.78.88, per fax op 09/357.78.86 en per mail via info@campojuris.be, website www.campojuris.be.

Het advocatenkantoor staat het cliënteel bij voor zowel de Belgische als de buitenlandse gerechtelijke en buitengerechtelijke instanties waar zij gerechtigd zijn als advocaat op te treden bij in alle takken van het recht, inbegrepen het juridisch advies en juridische bijstand.

De kostprijs van de door het advocatenkantoor geleverde diensten, wordt begroot afhankelijk van de aard van de zaak, volgens een uurtarief, volgens de waarde van de zaak, tegen een vast bedrag of volgens abonnement. Deze prijsbepaling zal bij aanvang van de dienst steeds het voorwerp uitmaken van een mondelinge of schriftelijke overeenkomst tussen de advocaat en de cliënt.

Deze prijs is samengesteld uit het ereloon, kantoorkosten en door de advocaat aan derden voor te schieten kosten. Op de door de advocaat aangerekende erelonen en kosten en, naar gelang het geval, op de voorgeschoten kosten is tevens 21% BTW verschuldigd.

De beroepsaansprakelijkheid van de advocaten van het Advocatenkantoor Campo Juris is verzekerd via een collectieve polis met nummer LXX034899 afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij de N.V. Amlin Europe, met maatschappelijke zetel te Nederland, Amstelveen, KVK 33055009, bijkantoor België KBO 0416.056.358.

De waarborg burgerlijke aansprakelijkheid beroep is verworven voor 1.250.000 euro per schadegeval, met een vrijstelling van 2.500 euro per schadegeval en per advocaat. Voor de advocaten-stagiairs van het kantoor bedraagt deze vrijstelling 1.250 euro. Voor zaken waarbij de advocaat aangesteld werd door het Bureau voor Juridische Bijstand bedraagt deze vrijstelling 300 euro.

Alle advocaten van het Advocatenkantoor Campo Juris zijn ingeschreven aan de balie Gent, Mr. Michaëlla Platteau is eveneens ingeschreven aan de balie Oudenaarde.

Alle advocaten van het Advocatenkantoor Campo Juris zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, aan die van de Nationale Orde van Advocaten en aan die van de Orde van Advocaten Gent. Mr. Michaëlla Platteau is tevens onderworpen aan de reglementen van de Orde van Advocaten Oudenaarde.

Geen van de advocaten van het Advocatenkantoor Campo Juris maakt in het kader van zijn/haar beroepsuitoefening als advocaat deel uit van enige multidisciplinaire samenwerking of partnerschap.

Geen van de advocaten van het Advocatenkantoor Campo Juris is onderworpen aan een verplichte buitengerechtelijke geschillenbeslechting. In het geval van betwisten van facturen bestaat wel de mogelijkheid tot arbitrage bij de Orde van Advocaten Gent of Oudenaarde (enkel voor Mr. Michaëlla Platteau). Verdere informatie over de kenmerken en de toepassingsvoorwaarden van deze arbitrageregeling is te verkrijgen bij de Orde van Advocaten Gent (9000 Gent, Opgeëistenlaan 401) of bij de Orde van Advocaten Oudenaarde (9700 Oudenaarde, Bourgondiëstraat 5).

Alle facturen uitgaande van een advocaat van het Advocatenkantoor Campo Juris zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. Bij niet-betaling op de vervaldag wordt deze factuur, van rechtswege zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 200,00 euro en een maximum van 2.000,00 euro. Tevens is vanaf dat ogenblik een verwijlrente verschuldigd aan 10% op jaarbasis. In geval van gerechtelijke invordering of betwisting zijn, behoudens de mogelijk tot arbitrage die hoger werd aangegeven, enkel de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent dan wel de vrederechter van het vierde kanton te Gent bevoegd en is het Belgisch recht steeds van toepassing.

Huidig informatieformulier wordt ten laatste bij aanvang van de door de advocaat te verrichten dienst ter kennis gebracht van de cliënt. Vanaf aanvang van de dienst wordt de cliënt geacht er minstens via de website www.campojuris.be kennis van te hebben genomen.

Greta Verschueren

Greta Verschueren

Administratief medewerker

Uw aanspreekpunt en administratieve duizendpoot

Dirk Martens

Dirk Martens

Advocaat / Medewerker

Advocaat aan de balie Gent sedert 1981

Certificaat Cassatie in Strafzaken

Plaatsvervangend Rechter in de Politierechtbank Oost-Vlaanderen

Arbiter bij CAREN (Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord)

Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.

Michaëlla Platteau

Michaëlla Platteau

Advocaat / Medewerker

Advocaat aan de balie Gent sedert 2006, alsook aan de balie Oudenaarde sedert 2016

Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht

Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.

Reinhard Van Hecke

Van hecke reinhard

Advocaat / Zaakvoerder

Advocaat aan de balie Gent sedert 2002

Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht

Certificaat Cassatie in Strafzaken

Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.