Team Campo Juris

Welkom bij campo juris !

Het advies van de oud-stagemeester indachtig, begint de aanpak van de diverse juridische problemen bij een gedegen kennis van de wetgeving in de brede betekenis van het woord.

Met deze basis biedt Advocatenkantoor Campo Juris kwalitatieve juridische bijstand op maat van de cliënt, in een begrijpelijke taal en in functie van de noden van de cliënt.

Door directe en duidelijke communicatie wordt gestreefd naar een efficiënte en proceseconomische aanpak. Gebruik van moderne communicatiemiddelen of de klassieke consultatie, bereikbaarheid staat centraal.

Over ons

Het ontstaan van het kantoor gaat terug tot 2002. De echtgenote van Mr. Reinhard Van Hecke, Mevrouw Kim Beckers, startte een jaar eerder aan de balie. Sedert de eedaflegging van Mr. Reinhard Van Hecke in 2002 vormden zij logischerwijs niet alleen een tandem in het dagelijks leven, doch ook in de uitbouw van het kantoor.

Zowel Mr. Reinhard Van Hecke als Mr. Michaëlla Platteau leerden de knepen van het vak van Mr. Dirk Martens, alsook van wijlen Mr. Leon Martens, beiden advocaat in Gent – Sint-Amandsberg.

Na een korte periode in het Gentse, vond het kantoor sedert 2003 vaste grond in Oostakker. Sedert 2019 keerde het kantoor terug richting Gent, Sint-Amandsberg, en werd de naam omgevormd tot Advocatenkantoor Campo Juris.

Mr. Michaëlla Platteau vervoegde het kantoor in 2019 en in 2021 bracht Mr. Dirk Martens er zijn kantoor in.

Waar Mevrouw Kim Beckers ondertussen de balie heeft verlaten, blijft het principe gelden dat achter een sterke man, een nog sterkere vrouw staat.

Vakgebieden

Dankzij een brede kennis en ervaring staat Advocatenkantoor Campo Juris ten dienste van zowel particulieren, ondernemers als rechtspersonen.
Volgende materies worden door het kantoor veelvuldig  behandeld:

 • Politierechtbank
 • Correctionele Rechtbank
 • Hof van Beroep
 • Hof van Assisen en Hof van Cassatie
 • Verdediging van de beklaagde
 • Verdediging van het slachtoffer
 • Vanaf de voorafgaande fase bij verhoor en aanhouding tot en met de strafuitvoering
 • Echtelijke moeilijkheden
 • Echtscheidingen
 • Voorlopige maatregelen
 • Alimentatievorderingen
 • Verblijfsregeling
 • Afstamming
 • Vereffening-verdeling
 • Erfrecht
 • Verkeersaansprakelijkheid
 • Bouwrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Beroepsaansprakelijkheid (notaris, geneesheer, architect, aannemer,…),
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Eigendom
 • Huur
 • Woninghuur
 • Handelshuur
 • Pacht
 • Mede-eigendom
 • Erfdienstbaarheden
 • Koop/verkoop
 • Invorderingen openstaande facturen
 • Concessie
 • Franchise
 • Leasing
 • Faling
 • Stakingsvorderingen
 • Vennootschapsbetwistingen
 • Geschillen werknemers/werkgevers
 • F.O.D. Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid
 • Beslagprocedures
 • Uitvoeringsgeschillen
 • Collectieve schuldenregelingen
 • Internationale betwistingen voor en met natuurlijke personen en ondernemingen

Voor andere materies onderhoudt het kantoor nauwe contacten met specialisten ter zake.
Het kantoor levert meertalige service en onderhoudt nauwe contacten met corresponderende kantoren in meerdere landen.

Kostprijs

Voormelde directe en duidelijke communicatie wordt uiteraard ook toegepast op de wijze waarop het ereloon begroot wordt.

Het ereloon wordt berekend op basis van een uurtarief. Dit uurtarief wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren, Hierbij wordt rekening gehouden met de complexiteit van de zaak, de intensiteit van de dienstverlening, de omvang van het dossier, de spoedeisendheid van de gevraagde tussenkomst en de ervaring en specialisatie van de advocaat. Evenzeer wordt rekening gehouden met het belang van de zaak voor de cliënt (professioneel en/of persoonlijk). De financiële draagkracht van de cliënt bepaalt mee de toegepaste tarifering.

Tijdens de eerste bespreking wordt in overleg met de cliënt het uurtarief bepaald in functie van bovenstaande criteria.

Bij de aanvang van de zaak en lopende de behandeling worden provisies en/of tussentijdse ereloonstaten aangerekend als voorschot op de definitieve staat van kosten en erelonen. Het kantoor tracht bij aanvang van de zaak een inschatting te maken van de te verwachten prestaties en onkosten.

Gebruikelijk wordt een uurtarief van € 130,00 gehanteerd, meer 21% BTW. Daarnaast dienen een aantal vaste en wederkerende kosten (eveneens meer 21% BTW) vergoed te worden, zie tabel.

Professionele cliënten of particulieren met regelmatige geschillen en/of consultaties kunnen steeds een abonnement afsluiten tegen een overeen te komen uurtarief.

Indien U onder de wettelijke voorwaarden verkeert, is het kantoor ook bereid U bij te staan onder de kosteloze tweedelijnsbijstand (het zgn. pro deo-systeem). Dit dient echter ook bij de eerste consultatie vermeld en besproken te worden.

Consultaties (zowel telefonisch, als op kantoor of buiten kantoor) buiten de gebruikelijke kantooruren, worden aangerekend aan een ereloontarief van 150%.

Beschrijving Prijs
Opening dossier
€75,00 - €100,00
Uitgaande briefwisseling / fax
€10,00 per zending
Uitgaande mail
€7,50 per zending
Inkomende briefwisseling / fax
€2,50 per zending
Inkomende mail
€2,50 per zending
Aangetekende zending
€15,00 per zending
Kopij / scan
€0,50 per stuk
Opstelrecht
€15,00 per pagina
Verplaatsingskosten
€0,60 / km
Financiële verrichtingen
€1,00 per verrichting
Telefoon
€50,00 (forfaitair)
Gerechtskosten (griffierechten, deurwaarder, notaris, ...)
Werkelijke uitgaven
Vertalingen
Werkelijke uitgaven
Archivering en vernietiging
€40,00

Ons team

Van Hecke Reinhard

Advocaat / Zaakvoerder

Michaëlla Platteau

Advocaat / Medewerker

Martens Dirk

Advocaat / Medewerker

Greta Verschueren

Administratief medewerker

Vacature

Bent U een polyvalente administratieve kracht en wil U ons team vervoegen? Nieuw op de arbeidsmarkt of nood aan een nieuwe uitdaging? Staat U verbaal sterk in de schoenen en draagt U vooral het hart op de juiste plaats? Richt dan een mailtje aan info@campojuris.be. Het kantoor biedt een toffe werksfeer, flexibele uren en een aantrekkelijke verloning. Sollicitaties worden uiteraard vertrouwelijk behandeld.

Contact

Wenst U een consultatie aan te vragen of wil U gecontacteerd worden, dan kan U hieronder de nodige gegevens achterlaten.
  Reinhard Van Hecke

  Van hecke reinhard

  Advocaat / Zaakvoerder

  Advocaat aan de balie Gent sedert 2002

  Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht

  Certificaat Cassatie in Strafzaken

  Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
  Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
  Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.

  Michaëlla Platteau

  Michaëlla Platteau

  Advocaat / Medewerker

  Advocaat aan de balie Gent sedert 2006, alsook aan de balie Oudenaarde sedert 2016

  Certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht

  Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
  Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
  Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.

  Dirk Martens

  Dirk Martens

  Advocaat / Medewerker

  Advocaat aan de balie Gent sedert 1981

  Certificaat Cassatie in Strafzaken

  Plaatsvervangend Rechter in de Politierechtbank Oost-Vlaanderen

  Arbiter bij CAREN (Cour d’Arbitrage de l’Europe du Nord)

  Het gebruik van de mobiele nummers wordt aangemoedigd bij hoogdringende gevallen buiten de kantooruren, of bij praktische afspraken (zittingen, expertises, vacaties enz.).
  Het gebruik van de mobiele nummers in andere gevallen wordt ontraden.
  Contactnames via sms, messenger, whatsapp of andere social media worden gebruikelijk niet beantwoord.

  Greta Verschueren

  Greta Verschueren

  Administratief medewerker

  Uw aanspreekpunt en administratieve duizendpoot