Transparantie en openheid omtrent de begroting van de kosten en erelonen wordt door het kantoor hoog in het vaandel gedragen.

Het is dan ook van het grootste belang dat bij de eerste consultatie duidelijke afspraken gemaakt worden die voor beide partijen aanvaardbaar zijn. Tevens trachten wij bij aanvang van het dossier in te schatten welk kostenplaatje de cliënt uiteindelijk zal dienen te dragen.

Om onaangename verrassingen te vermijden worden van bij aanvang op geregelde tijdstippen provisies gevraagd, al naargelang de evolutie van het dossier.

Het ereloon wordt berekend op basis van de gepresteerde uren (consultaties, besprekingen met raadslieden en/of tegenpartijen, opstellen van adviezen, conclusies, pleidooien,…).

Het uurloontarief wordt bepaald op basis van de aard van de zaak, het belang ervan, de hoogdringendheid en het bekomen resultaat. Op heden varieert het tarief tussen € 100,00 en € 150,00 per gepresteerd uur.

Professionele cliënten of particulieren met regelmatige geschillen en/of consultaties kunnen steeds een abonnement afsluiten tegen een overeen te komen uurtarief.

Indien U onder de wettelijke voorwaarden verkeert, is het kantoor ook bereid U bij te staan onder de kosteloze tweedelijnsbijstand (het zgn. pro deo-systeem). Dit dient echter ook bij de eerste consultatie vermeld en besproken te worden.

Naast het ereloon worden ook de kantoorkosten aangerekend als volgt:

 

Opening dossier

€ 75,00 - € 100,00

Uitgaande briefwisseling / fax

€ 10,00 per zending

Uitgaande mail

€ 7,50 per zending

Inkomende briefwisseling / fax

€ 2,50 per zending

Inkomende mail

€ 1,50 per zending

Aangetekende zendingen

€ 15,00 per zending

Kopij/scan

€ 0,50 per stuk

Opstelrecht

€ 15,00 per pagina

verplaatsingskosten

€ 0,60 / km

Financiële verrichtingen

€ 1,00 per verrichting

Telefoon

€ 50,00 (forfaitair)

Gerechtskosten (griffierechten, deurwaarder, notaris,…)

Werkelijke uitgaven

Vertalingen

Werkelijke uitgaven

Archivering en vernietiging

€ 40,00

De staten van kosten en ereloon zijn contant betaalbaar.

Bij betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn de rechtbanken van de plaats waar het kantoor gelegen is, territoriaal bevoegd.