Website.

De gegevens op deze website dienen louter informatieve doeleinden. Het consulteren van de website doet geen relatie advocaat - cliënt ontstaan, noch is de verstrekte informatie als een juridisch advies te beschouwen.

Hoewel gestreefd wordt naar geactualiseerde en correcte informatie en deze website regelmatig wordt bijgewerkt, dragen de advocaten van Campojuris geen aansprakelijkheid voor de via deze website verstrekte gegevens, noch voor de inhoud of het bestaan van andere websites waarmee deze website gelieerd wordt.

Intellectuele eigendomsrechten.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de inhoud en de vorm van deze website worden voorbehouden. De teksten, lay-out, tekeningen, foto’s, films en andere bestanddelen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het advocatenkantoor Campojuris beheert deze website vanuit België. Het Belgisch recht is dan ook van toepassing. De territoriale bevoegdheid van de rechtbanken wordt bepaald door de ligging van het kantoor.

Beroepsaansprakelijkheid.

De advocaten van Campojuris zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij ETHIAS, met zetel te 3500 Hasselt, Prins Bisschopssingel 73 (maatschappelijke zetel te 4000 Luik, Rue des Croisiers 24). De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

De buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement, is van toepassing: Arbitrageregels ereloonbetwistingen van balie Gent van 17 februari 2009 en de Codex van balie Gent van 1 februari 2009.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij de website www.balie-gent.be > erelonen.

De advocaten van Campojuris zijn niet onderworpen aan gedragscodes naast de reglementen van de Orde van Vlaamse balies en de reglementen van de Gentse balie.

Informatieaanvragen en klachtenbehandeling.

Indien U verdere informatie wenst te bekomen of indien U een klacht heeft, kan kantoor bereikt worden zoals weergegeven onder “Contact en Ligging”.